Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Allested-Vejle Jagtforening den 26. Aug. 2021, i drivhuset hos Jens Andersen (Søbyvej 25, 5672 Broby).
Vi starter med hyggeskydning fra kl 17 og generalforsamlingen starter kl 19.
Tilmeldning til bestyrelsen er nødvendig, senest den 19. Aug.
Forening giver kaffe og brød. Øl og vand kan købes.
Dagsorden jf. vedtægterne. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde seneste 17. Aug. 2021.

1.      Valg af dirigent.
2.      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.      Indkomne forslag.
5.      Fastlæggelse af kontingent.
6.      Valg af formand og / eller kasserer.
7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.      Valg af suppleanter.
9.      Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
10.      Eventuelt.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/