Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Allested-Vejle Jagtforening den 26. Aug. 2021 kl 19.00.
Sted og forhold annoceres senere når de på det tidspunkt gældende COVID19 restriktioner kendes.
Tilmeldning til bestyrelsen er nødvendig.
Dagsorden jf. vedtægterne. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før (19. Aug. 2021)

 

1.      Valg af dirigent.
2.      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.      Indkomne forslag.
5.      Fastlæggelse af kontingent.
6.      Valg af formand og / eller kasserer.
7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.      Valg af suppleanter.
9.      Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
10.      Eventuelt.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/