Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Allested-Vejle Jagtforening den 29. Jan. 2022, i Allested-Vejle Hallen kl 14.
Vi starter med rævejagt kl 9 og generalforsamlingen efter rævejagten (forventet kl 13).
Tilmeldning til bestyrelsen er nødvendig, senest den 22. Jan. 2022
Øl og vand kan købes.
Dagsorden jf. vedtægterne. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde seneste 22. Jan. 2022.

1.      Valg af dirigent.
2.      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.      Indkomne forslag.
5.      Fastlæggelse af kontingent.
6.      Valg af formand og / eller kasserer.
7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.      Valg af suppleanter.
9.      Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
10.      Eventuelt.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/